170516

May 16, 2017 - Tokyo

Tuesday 7:00 pm

Artists:
Steve Oda (Sarode), Taro Terahara (Bansuri), Ty Burhoe (Tabla), U-Zhaan (Tabla)
Where:
Suginami-Koukaidou
1-23-15 Kamiogi Suginamiku
Tokyo
Japan
More information:
Website: http://www.suginamikoukaidou.com/guide/hall_s.html